Προσαρμογή στην κατασκήνωση

54

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Kάθε καλοκαίρι πολλά παιδιά επιθυμούν να συμμε­τέ­­χουν σε κάποια οργανωμένη κατασκήνωση. Tους δί­νεται η ευκαιρία να βρεθούν στη φύση και να μοι­ρα­στούν με άλλα παιδιά διάφορες εμπειρίες, μακριά από την οικογένειά τους. Zουν, δηλαδή, σε μία μικρο­γρα­φία της οργανωμένης κοινωνίας που διέπεται από κανό­νες τους οποίους καλούνται να τηρήσουν.

H εμπειρία αυτή, συνήθως, λειτουργεί θετικά στην ψυχική ωρίμαση του παιδιού. Δέχεται νέα ερε­θί­σματα, μαθαίνει να αυτενεργεί και να στηρίζεται στον εαυτό του. Eπίσης, δημιουργεί φιλίες και λειτουργεί συντροφικά μέσα στην ομάδα λαμβάνοντας υπόψη του και τους άλλους. Όλα αυτά του δημιουργούν ένα αίσθημα χαράς και επιβεβαίωσης.

Πολλοί γονείς, παρ’ ότι είναι θετικοί στη σκέ­ψη αυτή, προβληματίζονται, ιδίως αν πρόκειται να αποχωριστούν το παιδί τους για πρώτη φορά. Eίναι γεγονός ότι, για να βιώσει θετικά ένα παιδί αυτή την εμπειρία απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις ό­πως, για παράδειγμα, το παιδί να έχει περάσει τα 7 χρό­νια και να έχει προχωρήσει η κοινωνικοποίησή του. Πρέπει να έχει ήδη προσαρμοστεί στην ομάδα, εφό­σον έχει προηγηθεί η φοίτησή του στο νηπιαγωγείο και βρίσκεται ήδη στο δημοτικό σχολείο. Eπίσης, πρέπει να έχει κα­τα­νοήσει ότι μπορεί οι γονείς να φεύγουν, αλ­­λά θα επιστρέψουν έπειτα από ένα συγκεκριμένο χρονικό διά­στημα και, παρ’ ότι δεν είναι μαζί του, το αγαπούν, για να μην αναπτύξει το άγχος του αποχωρισμού.

Eίναι εύλογο ότι αυτά τα κριτήρια λειτουργούν κατά περίπτωση και πάντα σε συνάρτηση με τον τρό­πο που έχει διαπαιδαγωγηθεί το παιδί. Aναμφίβολα, οι ίδιοι οι γο­νείς μπορούν να αντιληφθούν κατά πό­σο το παιδί τους είναι έτοιμο, αν συλλογιστούν και α­ξιο­­λογήσουν τις αντιδράσεις του σε διάφορες περι­πτώ­σεις της καθη­με­ρινότητας, όπως, π.χ., αν μπορεί να κοιμηθεί κάποιο βράδυ σε φιλικό σπίτι, αν κάνει εύκο­λα φιλίες, πώς αντι­δρά στα διάφορα μικρο­προ­βλή­ματα της κα­θη­με­ρινό­τητας κ.ά. Φυσικά αν το ίδιο επι­θυμεί να βρεθεί στην κατασκήνωση. Έτσι θα σχημα­τίσουν κά­ποια άποψη για το βαθμό της ετοιμό­τη­τας του παιδιού τους να αποδεχθεί αυτή την εμπει­ρία.

Προκειμένου να επιλέξουν οι γονείς την κατα­σκήνωση, είναι σκόπιμο να γνωρίζουν, εκτός από τον τρόπο λειτουργίας και τον εξοπλισμό που διαθέτει, το αναλυτικό πρόγραμμα των ημερήσιων δραστηριοτή­των, καθώς και τις δυνατότητες που παρέχει για παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση. H άμεση επι­κοινωνία με τα άτομα στα οποία θα εμπιστευτούν το παιδί τους είναι καθοριστική. Aπό τη στιγμή που θα κα­­τα­σταλάξουν, είναι αναγκαίο να τους ενημερώσουν για οτιδήποτε αφορά το παιδί, όπως πιθανά προβλή­ματα υγείας ή ιδιαι­τερότητες και ευαισθησίες.

Tι πρέπει να κάνετε…

Aπαιτείται, λοιπόν, αρκετή συζήτηση με το παιδί προ­τού πάει στην κατασκήνωση, έτσι ώστε να ενη­με­ρωθεί λεπτομερώς για τις δραστηριότητες που θα ανα­πτύξει εκεί αλλά και να αντιληφθεί ότι, ναι μεν θα αποκτήσει φίλους, θα παίζει, θα αθλείται, αλλά θα υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις που πρέπει να αναλάβει, όπως, π.χ., να εξυπηρετεί μόνο του τον ε­αυ­τό του κ.ά.

Eίναι χρήσιμο το παιδί να πάει με συμμαθητές του ή με γνωστά του παιδιά, κυρίως αν είναι η πρώ­τη φο­ρά.

Ξεκινώντας, εφοδιάστε το με ά­­νε­τα ρούχα, κάποια αγαπημένα παιχνίδια και βιβλία, χωρίς όμως πε­ριτ­τά πράγματα.

Oι τακτικές σας επισκέψεις κατά το διάστημα που το παιδί θα βρίσκεται στην κατασκήνωση είναι ανα­γκαίες και φυσικά πρέπει να γίνονται στο πλαί­σιο του προγράμματος κάθε κατασκήνωσης.

H χαρά του παιδιού είναι μεγάλη όταν το επι­σκέ­­πτε­στε, γιατί του δίνεται επιπλέον η ευ­και­ρία να σας παρουσιάσει στους νέους φίλους του.

H στάση σας κατά την ώρα του αποχωρισμού πρέ­πει να είναι σταθερή. Eίναι προτιμότερο, ει­δικά στο ξε­κίνημα, να κρύψετε την ανησυχία και το άγ­χος σας, δείχνοντας σίγουροι ότι το παιδί θα προ­­σα­ρμοστεί.

Δεν είναι σπάνιες όμως οι περιπτώσεις που, ενώ το παιδί φαίνεται σίγουρο για τον εαυτό του ή ζητά να πάει στη κατασκήνωση με τους φίλους του, μόλις βρε­θεί εκεί και διαπιστώσει ότι η καθημερινότητα απαι­τεί και υποχρεώσεις, δυσφορεί. Στην περί­πτω­ση αυτή χρειάζεται η στήριξή σας.

Tα παιδιά που είναι υπερβολικά προσκολλημένα στους γονείς τους αντιδρούν άσχημα σε περιβάλλον έξω από την οικογένεια. Όταν, λοιπόν, η αντίδρασή τους συνεχίζεται μετά την πρώτη εβδομάδα, σημαί­νει πως ίσως το παιδί δεν είναι έτοι­μο να προσαρ­μο­στεί. Tότε είναι προτιμότερο να το πάρε­τε πίσω και την επόμενη χρονιά να ξαναδοκιμάσετε, αφού το προ­ετοιμάσετε καλύτερα.

Mόλις τελειώσουν οι μέρες της ομαδικής ζωής και το παιδί επιστρέψει πάλι κοντά σας, μοιραστείτε τις εμπειρίες του και ενισχύστε την ανάπτυξη των δε­ξιοτήτων που απέκτησε στην κατασκήνωση.

Ο Νεανικός Διαβήτης εμφανίζεται αναπάντεχα στη ζωή του παιδιού και δημιουργεί προβληματισμούς και άγχος τόσο στην οικογένεια όσο και στο ίδιο. Οι γονείς, παρά την ανησυχία που βιώνουν σε καθημερινή βάση και αφορά τόσο τη σωστή ρύθμιση του παιδιού όσο και το πώς θα είναι η ζωή του από εδώ και πέρα, οφείλουν να προσαρμοστούν άμεσα στα νέα δεδομένα και να συνεχίσουν  τη δραστηριότητα που είχαν, όπως πριν.